• رئیس اداره برنامه ریزی دفتر آمار و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری از سال 1371 الی 1373
  • معاون دفتر آمار و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری از سال 1374 الی 1376
  • مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور از سال 1376 الی 1383
  • عضو هیات مدیره شرکت ره نگار هوشمند ایرانیان از سال 89 تا 91
  • مدیرعامل شرکت اندیشه نگاران کیا (مهندسین مشاور) از سال 1383 تا کنون